POGOJI IN PRAVILA NAGRADNE IGREPravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri “Alenkine zlate besede”, 18. 9. 2017

1. Splošne določbe

Spodnja pravila določajo potek in sodelovanje v nagradni igri “Alenkine zlate besede”.
Organizator nagradne igre: ZLATARSTVO ALOJZ PAVLOVSKI S.P., Cesta svobode 7A, 4260 Bled, matična številka: 5752556000 ter V FORMI Z ALENKO KOŠIR, športne dejavnosti, Alenka Košir s.p., Mesarska cesta 36, 1000 Ljubljana, matična številka:
6420966000 (v nadaljevanju: organizator).

Nagradna igra se izvaja na območju Republike Slovenije in traja od vključno 18. 9. 2017 do 18. 3. 2018 . Vsi udeleženci, ki pristopijo k nagradni igri, sprejemajo te splošne pogoje, so z njimi seznanjeni in se z njimi s pristopom k nagradni igri v celoti strinjajo.

2. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre “Alenkine zlate besede” (v nadaljevanju nagradna igra) je promocija Goldenink Jewelry izdelkov. Oglaševanje in udeležba v nagradni igri poteka v skladu s predpisi o oglaševanju storitev, ki jih zastopa organizator nagradne igre.

3. Udeleženci

Udeleženci nagradne igre so lahko vse polnoletne fizične osebe s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji. Mlajši od 15 let za sodelovanje potrebujejo soglasje staršev oziroma zakonitih zastopnikov. V nagradni igri ne morejo sodelovati zaposleni v podjetjih ZLATARSTVO ALOJZ PAVLOVSKI S.P., Cesta svobode 7A, 4260 Bled, matična številka: 5752556000 ter V FORMI Z ALENKO KOŠIR, športne dejavnosti, Alenka Košir s.p., Mesarska cesta 36, 1000 Ljubljana, matična številka: 6420966000, njihovi ožji družinski člani (zakonec, izven zakonski partner, starši, otroci) in druge osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. Vsak udeleženec lahko sodeluje v nagradni igri le v svojem lastnem imenu.


4. Način sodelovanja

Udeleženci nagradne igre sodelujejo z obiskom spletne strani www.goldenink.si, kjer na spletnem obrazcu oddajo ime ter priimek ter e-poštni naslov. Vsak posameznik bo vsak teden sodeloval v tedenskem žrebu in sicer z enkratno prijavo v nagradno igro na spletni strani www.goldenink.si ali z oddanim komentarjem na www.facebook.com/vformizalenko. Nakup izdelkov Goldenink Jewelry ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Morebitne stroške sodelovanja (dostop do spleta) nosijo udeleženci nagradne igre.

5. Nagrade:

20x tedenska nagrada: majica Goldenink
1x glavna nagrada: personalizirana zapestnica Goldenink v vrednosti 90 eur

Nagrad ni mogoče zamenjati, niti zahtevati njene denarne protivrednosti. Nagrade so prenosljive na tretje osebe. Navedena vrednost nagrad predstavlja tržno vrednost na dan sprejema teh pravil. Morebitna kasnejša sprememba tržne vrednosti ne vpliva na vrednost nagrad.

6. Izbiranje nagrajencev in obveščanje o nagrajencih:

Izbiranje bo potekalo vsako sredo od 18. 9. 2017 do 18. 3. 2018  na sedežu organizatorja nagradne igre, izvedla pa ga bo potrjena komisija. Izbor bo opravljen tako, da bo med vsemi prijavami, oddanimi na spletnem obrazcu na www.goldenink.si  ali z oddanim komentarjem na www.facebook.com/vformizalenko komisija izžrebala 1 naključnega nagrajenca za tedensko nagrado izmed prijav prejetih v tekočem tednu ter 1 naključnega nagrajenca za glavno nagrado izmed vseh prijav prejetih v času potekanja nagradne igre.

Ob zaključkih tedenskih nagradnih iger ter nagradne igre bodo na Facebook strani V Formi z Alenko Košir ter Goldenink Jewelry na časovnici objavljeni nagrajenci. Vsi udeleženci nagradne igre se z udeležbo v nagradni igri izrecno in nepreklicno strinjajo z objavo imena profila na Časovnici, v komentarju posebne objave ter v zapisku. Rezultati izbiranja so dokončni in pritožba nanje ni mogoča.


7. Prevzem nagrade

Pogoj za pridobitev nagrad je, da udeleženci izpolnjujejo pogoje iz 3. člena ter soglašajo s Pravili in pogoji sodelovanja v nagradni igri ter v primeru, da so izbrani, organizatorju v zasebnem sporočilu v roku 10 delavnih dni posredujejo podatke, potrebne za evidenco. Nagrade bodo nagrajenci prejeli po pošti v roku14 dni od dneva žreba. V primeru, da nagrajencu ni mogoče vročiti nagrade oz. je ta vrnjena organizatorju, se šteje, da je nagrajenec zavrnil nagrado, le-ta pa ostane ne podeljena.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če:
- nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,
- se pojavi dvom o istovetnosti podatkov,
- se ugotovi, da je uporabnik v nagradni igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre,
- se nagrajenec v zasebnem sporočilu v roku 10 delavnih dni ne javi z dodatnimi informacijami, ki jih potrebuje organizator za podelitev nagrade.

8. Izključitev odgovornosti

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:
-(ne)delovanje spletne strani www.goldenink.si
- vse ostale aktivnosti na spletni mreži Facebook,
- kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri,
- nedostavljene pošiljke z nagradami,
- kakršne koli posledice ob koriščenju nagrad.


9. Varovanje osebnih podatkov:


Namen nagradne igre je zbiranje elektronskih naslovov (e-naslovi) sodelujočih za neomejen čas oz. do preklica uporabe stranke. Z oddajo e-naslova in podatkov se sodelujoči v nagradni igri strinjajo, da ZLATARSTVO ALOJZ PAVLOVSKI S.P., Cesta svobode 7A, 4260 Bled, matična številka: 5752556000 ter V FORMI Z ALENKO KOŠIR, športne dejavnosti, Alenka Košir s.p., Mesarska cesta 36, 1000 Ljubljana, matična številka: 6420966000 uporabi vnesene podatke za pošiljanje spletnih novic in občasnih drugih trženjskih aktivnosti. Podatki za druge namene ne bodo uporabljeni, niti ne bodo posredovani drugim (tretjim) osebam.

Sodelujoči v nagradni igri organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da zbira in obdeluje njegove osebne podatke za namene:
- izvedbe nagradne igre skladno s temi splošnimi pogoji;
- obveščanja nagrajencev v skladu s temi pogoji;
- objave nagrajencev skladno s temi splošnimi pogoji;
- podelitve nagrad;
- namene obveščanja o ponudbi, novostih in ugodnostih ter druge namene trženja Organizatorja.

Organizattor bo pridobljene podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Organizator pridobljenih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam.

Sodelujoči v nagradni igri Organizatorju kot upravljavcu osebnih podatkov dovoljuje, da do preklica vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov izključno za namene obveščanja o nagradni igri in namene obveščanja o ponudbi, novostih in ugodnostih ter druge namene trženja Organizatorja.

Sodelujoči v nagradni igri lahko pošlje pisni preklic soglasja za obdelavo podatkov na elektronski naslov goldeninkjewelry@gmail.com. Organizator osebne podatke izbriše iz svojih evidenc v roku 15 dni od prejema zahteve.

Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre.

10. Dostop do pravil nagradne igre:
Navodila nagradne igre so objavljena na www.goldenink.si ter dostopna in na vpogled vsem udeležencem.

11. Ostale določbe:

Organizator ne odgovarja za zapoznele, nepopolno izpolnjene ter napačno izpolnjene prijave. Odločitev organizatorja nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro in pravilih, povezanih z njo, je dokončna in velja za vse udeležence. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno organizator. Organizator nagradne igre si pridržuje pravico sprememb teh Pravil, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah teh Pravil bo udeležence obvestil z objavo na Facebook strani Goldenink Jewelery na časovnici in na spletni strani www.goldenink.si, kjer so navedena pravila nagradne igre.

Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani. Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema.
Na Bledu, 18. 09. 2017.

Organizator nagradne igre: ZLATARSTVO ALOJZ PAVLOVSKI S.P., Cesta svobode 7A, 4260 Bled, matična številka: 5752556000 ter V FORMI Z ALENKO KOŠIR, športne dejavnosti, Alenka Košir s.p., Mesarska cesta 36, 1000 Ljubljana, matična številka:
6420966000.

beyond forever

© GoldenInk Jewelry, 2016 vse pravice pridržane.